ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา ทองมี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 สิงหาคม 2536 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ สิงห์สง่า
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 กรกฎาคม 2550 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ์ สุขประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 5 มกราคม 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ ศรีนวล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 มกราคม 2553 ถึง 28 พฤศิกายน 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ เนียมถนอม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2554 ถึง 15 สิงหาคม 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ สิงห์สง่า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 สิงหาคม 2557 ถึง 25 ตุลาคม 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางนพคุณ ครุฑหลวง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 21 ตุลาคม 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเอมอร เสือปรางค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 พฤศิกายน 2563 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยชน หน่อมาก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :