คณะผู้บริหาร

นายชัยชน หน่อมาก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา