กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนที พึงไชย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1