กลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ ร.ต.ทรงวุฒิ คุฒแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางขวัญใจ โสภากาศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นายพสิษส์ ทีดี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5