กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางขวัญใจ โสภากาศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

ว่าที่ ร.ต.ทรงวุฒิ คุฒแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวดวงนภา อ่อนเหลือ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายพสิษส์ ทีดี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5