กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรนิภา บัวสถิตย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1